Vedtægter - Sønderris Sportsklub

§ 1. Navn. Foreningens navn er Sønderris Sportsklub (S.S.K.). Stiftet den 11. august 1987 med hjemsted i Sønderris, Esbjerg Kommune 
 

§ 2. Formål. Foreningens formål er, at udøve boldspil og anden idræt, samt tværgående aktiviteter, for derved at skabe et godt sammenhold og kammeratskab mellem foreningens medlemmer, samt at medvirke til at skabe et større sammenhold i Sønderris og omegn.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 
 

§ 3. Medlemskab af hovedforeninger. Foreningen er medlem af Dansk Idræts Forbund (DIF), Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI) og foreningen er undergivet disses love og bestemmelser. 
 

§ 4. Optagelse af medlemmer. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. 
 

Som aktiv eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, fra 4 år til 18 år. Optagelsen af umyndig som medlem i foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. 
 

Udmeldelse kan jfr. §6 til enhver tid ske skriftligt. Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sin kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det. 
 

§ 5. Kontingent. Kontingentet for de forskellige afdelinger fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves sæsonvis pr. aktivitet. Kontingent for passive medlemmer fastsættes ligeledes af bestyrelsen. 
 

Bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere, der ikke er aktive medlemmer af foreningen, er i bestyrelsesperioden/sæsonen passive medlemmer uden kontingent. 
 

§ 6. Udmeldelse og eksklusion.

Stk. 1.            Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel. 
 

Stk. 2.            Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige omstændigheder giver anledning dertil f.eks. kontingentrestance.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen. 
 

Stk. 3.            Hvis der søges fornyet optagelse efter eksklusion pga. kontingent-restance betales restancen inden optagelsen. 
 

§7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering i dagspressen.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal optages i dagsorden, som kan afhentes sammen med regnskabet 8 dage inden generalforsamling.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, samt forældre/værge til aktive medlemmer under 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Samme regel gælder for passive medlemmer, der også kan vælges til bestyrelsen.

Stemmeret kan udøves ved personlig fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

§ 8. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.  
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  8. Eventuelt.

 

§9. Generalforsamlingens ledelse. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer fremgangsmåden. 
 

§10. Ekstraordinær generalforsamling. Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Proceduren som i §7. 
 

§11. Bestyrelsen – valg og konstituering. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i ulige år, 4 medlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. 
 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde. 
 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, da indtræder 1. suppleanten i resten af perioden, ved yderligere fratrædelse indgår 2. suppleanten. 
 

Ved formandens, sekretærens eller kassererens fratræden konstituerer bestyrelsen sig vedrørende de poster, der herved er ledige. 

 

§12. Bestyrelsens opgaver og virke. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og har således ansvaret for, at den ledes i overensstemmelse med vedtægterne. 
 

Foreningen tegnes af et forretningsudvalg der består af formand, sekretær og kasserer.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue og der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse.
 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 
 

Bestyrelsen udarbejdes årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden udarbejdes – hvis der anmodes herom – en særskilt beretning til kommunen. 
 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i henhold til §7. 
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftlig med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§13. Regnskab. Foreningens regnskabs år følger kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Kassereren skal have regnskabet klargjort til revision senest 14 dage før generalforsamling.

Regnskab kan afhentes i klublokale 7 dage før ordinær generalforsamling (dato og tid for afhentning anføres på indkaldelse)

Klubbens likvide midler skal indestå på giro eller bankkonto. 
 

§14. Revision. Revisorerne skal forud for generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ved samlede tilskud på under kr. 300.000 revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller nær beslægtet eller besvogret med bestyrelses-medlemmer. 
 

Ved samlede tilskud på over kr. 300.000 revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsaut. Revisor. 
 

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. 
 

§15 Vedtægtsændringer. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 
 

§16. Foreningens opløsning. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
 

Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at ½ af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 

Opnår man et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med overnævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. 
 

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes man skal forholde sig til foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog sådan at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. 
 

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold anvendes inden for Folkeoplysningslovens område til børne- og ungdomssamarbejde i Esbjerg Kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling, feb 2009.