Medlemsbetingelser for SSK Fodbold

Informationer

Som medlem, eller forældre til et medlem, hos SSK Fodbold er du forpligtet til at holde dig orienteret om fodboldafdelingen via hjemmesiden samt via de af holdlederne udstukne kanaler (SMS, email, Facebook mm.).

 

Prøvetræning

Det er tilladt at deltage i prøvetræning på alle årgange i SSK Fodbold.

Prøvetræning kan ikke strække sig over en periode længere end 14 dage, tællende fra første prøvetræning. Deltagelse i træning ud over disse 14 dage, er kun tilladt ved forudgående tegning af medlemskab af SSK Fodbold.

I prøvetræningsperioden kan spilleren ikke deltage i kampe.

 

Medier

SSK fodbold gør opmærksom på at der kan anvendes medieoptagelser af alle medlemmer i fælles aktivitetsøjemed på fodboldafdelingens hjemmeside,samt i publikationer til promovering af klubbens arbejde.

 

Kontingent

Alle medlemmer i SSK Fodbold betaler kontingent. Undtaget er trænere, assistenttrænere, holdledere og frivillige i fodboldudvalget.

Kontingentet opkræves automatisk via betalingskort i vores medlemsystem, i 12 lige store rater fra januar til december.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af fodboldudvalget og afspejler de forventede udgifter til afvikling af klubbens aktiviteter på den enkelte årgang.

Alle medlemmer orienteres om ændringer i kontingentforhold senest 30 dage før disse træder i kraft, og altid med mulighed for opsigelse af medlemskabet inden ikrafttrædelse.

Det er til enhver tid medlemmets, eller dennes betalers, ansvar, at der er et gyldigt betalingskort tilknyttet medlemskabet.

Såfremt betaling for et medlemskab udebliver, vil medlemmet blive kontaktet af SSK Fodbold med henblik på opkrævning af restancen. Ved manglende betaling af kontingent forbeholdere SSK Fodbold sig retten til at spærre for medlemmets spillercertifikat, samt udlevering af dette til anden klub.

 

Periode

Medlemskabet løber indtil det opsiges aktivt af medlemmet eller dennes betaler.

 

Bøder

Idømmes klubben en bøde som følge af dårlig og/eller usportslig optræden, det være sig over for dommer, medspillere, modspillere, træner/ledere og/eller tilskuere, hvor der samtidig udløses en karantæne på 2 spilledage eller mere til medlemmet, fremsendes bødeudlægget til medlemmet som forpligter sig til at indfri dette.

Ubetalte bødeforlæg vil blive betragtet som restance til klubben.

 

Restance

Medlemmer i restance kan ikke deltage i træning, og kan ikke udtages til kamp.

SSK Fodbold forbeholder sig ret til at spære et medlems spillercertifikat hos DBU, og tilbageholde dette for udlevering til anden klub, såfremt en restance ikke bliver betalt.

 

Bindingperiode

Ved tegning af medlemskab i SSK Fodbold, er bindindsperioden i alle tilfælde 3 måneder. Opsiges et medlemskab for derefter at blive gentegnet på et senere tidspunkt, træder en ny bindingsperiode i kraft.

 

Opsigelse

Ønskes et medlemskab af SSK Fodbold standset, skal henvendelse ske skriftligt via email til fodboldssk@gmail.com, hvor der oplyses det fulde navn eller medlemsnummer, på det medlem som henvendelsen drejer sig om.

Opsigelsesfristen er altid løbende måned + 1 måned.

Sker opsigelsen i bindingsperioden udløber medlemskabet jf. ovenstående opsigelsesfrist, dog tidligst ved udløb af bindingsperioden.

 

Fodboldpas

Alle registrerede fodboldspillere, trænere, dommere mv. i Danmark skal have et aktivt Fodboldpas.

Ved indmeldelse i SSK Fodbold sender vi medlemmets navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer samt e-mail, videre til DBU som forestår oprettelse af Fodboldpasset.

Medlemmet skal herefter aktivere fodboldpasset jf. de instruktioner som fremsendes af DBU til medlemmets e-mail.

Læs mere om DBU Fodboldpas her https://dbu.dk/klubservice/it-tilbud/fodboldpas/