Vedtægter for Sønderris Sportsklub

Vedtægter - Sønderris Sportsklub

§ 1. Navn. Foreningens navn er Sønderris Sportsklub (SSK). Stiftet den 11. august 1987 med hjemsted i Sønderris, Esbjerg Kommune.
 

§ 2. Formål. Foreningens formål er at udøve boldspil og anden idræt, samt tværgående aktiviteter, for derved at skabe et godt sammenhold og kammeratskab mellem foreningens medlemmer, samt at medvirke til at skabe et større sammenhold i Sønderris og omegn.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 
 

§ 3. Medlemskab
3.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
Medlemskab med månedlig opkrævning kan opsiges skriftligt 5 dage før udgangen af måneden.

3.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4. Kontingent. Kontingentet for de forskellige afdelinger fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves sæsonvis pr. aktivitet. Kontingent for passive medlemmer fastsættes ligeledes af generalforsamlingen.  

Bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere og andre frivillige, der ikke er aktive medlemmer af foreningen, er i sæsonen passive medlemmer uden kontingent. 

 

§5. Generalforsamling 

5.1Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Stemmeret.  Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag budget
  7. Valg af bestyrelse og suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. Foreningen tegnes af et forretningsudvalg der består af formand, sekretær og kasserer.

7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer og sekretær.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

7.7 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue og der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret følger kalenderår.

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

 

§9. Revision. Revisorerne skal forud for generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ved samlede tilskud på under kr. 500.000 revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller nær beslægtet eller besvogret med bestyrelsesmedlemmer. 

Ved samlede tilskud på over kr. 500.000 revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsaut. revisor. 

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. 
 

§10 Vedtægtsændringer. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 
 

§11. Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold anvendes inden for Folkeoplysningslovens område til børne- og ungdomssamarbejde i Esbjerg Kommune.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling, 25/2 2020